Όροι Αρθρογράφησης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ forthess.gr


1) δημοσιεύει μόνο δημιουργικές ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ, ειδικών επιστημόνων ή
τεχνοκρατών και εξειδικευμένων επαγγελματιών του τεχνικού κόσμου, ή θεσμικών παραγόντων
της πολιτείας, άμεσα σχετικών με το θέμα.

2) Τα κείμενα για να δημοσιευτούν στο forthess.gr , πρέπει να έχουν δημιουργικό χαρακτήρα και να
αφορούν αποκλειστικά σημαντικά έργα, θέματα ή αποφάσεις που επηρεάζουν θετικά την πρόοδο, την οικονομική ή την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

3) Το forthess.gr δημοσιεύει μόνο κείμενα «τεκμηριωμένα – αντικειμενικά -με επιχειρήματα »! Πρέπει να περιέχουν λογικά και επιστημονικά στοιχεία, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποκειμενικοί ή προσβλητικοί, με στόχο το γενικό όφελος της ευρύτερης Θεσσαλονίκης.

4) ΣΧΟΛΙΑ για τα ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ή ΛΥΣΕΙΣ που αναρτώνται στο forthess.gr, κάνουν μόνο τα Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής και οι Μόνιμοι Αρθρογράφοι με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών

5) Ο συντάκτης πρέπει να δηλώνει ότι ενημερώθηκε για όλες τις προδιαγραφές δημοσίευσης.

6) Τα κείμενα για να γίνουν αποδεκτά για ανάρτηση, πρέπει να είναι επώνυμα και από αρθρογράφο που έχει τη κατάλληλη επιστημονική και επαγγελματική ιδιότητα.

7) Ο συντάκτης αποστέλλοντας το Άρθρο του δηλώνει τον αριθμό του Τομέα του Θέματος που αφορά,
όπως αναφέρονται παρακάτω, επισυνάπτοντας και ένα σύντομο βιογραφικό, που αναφέρεται η
εξειδίκευση στο θέμα.

8) Το μέγεθος των κειμένων των άρθρων, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 600 λέξεις.

Φωτογραφίες, σχέδια και video αποστέλλονται ανεξάρτητα.

9) Το μέγεθος του κειμένου των σχολίων, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120 λέξεις.

10) Οι απόψεις και προτάσεις, πρέπει να καταλήγουν σε ένα μικρό επίλογο, ο οποίος θα «φωτίζει» και
θα «επεξηγεί» το τελικό όφελος που θα προκύψει στην πόλη, αν εφαρμοστούν οι αναγραφόμενες
απόψεις.

11) Το άρθρο μετά τη τεχνική έγκριση των Υπευθύνων αναρτάται στο forthess.gr με ελάχιστο χρόνο
παραμονής του, τις 2 εβδομάδες. Τα σχόλια μετά τη τεχνική έγκριση του Υπευθύνου του Τομέα αναρτώνται με ελάχιστο χρόνο παραμονής τους, την 1 εβδομάδα.

12) Παράλληλα οι υπεύθυνοι του forthess.gr δηλώνουν την επεξήγηση κάποιων βασικών εννοιών που
χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο:

a) Ως «τεκμηριωμένο – αντικειμενικό», εννοείται το κείμενο που στοχεύει αποκλειστικά στο
όφελος της πόλης και δεν υπηρετεί άλλο στόχο ή ενδιαφέρον.
b) Ως «γενική ανάπτυξη της πόλης» θεωρείται όταν επιτυγχάνεται:

1) η προσέλκυση πολλών ισχυρών και μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτών με διαρκή αύξηση
των θέσεων εργασίας, αλλά και μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος

2) η διαρκής αύξηση και βελτίωση των δημόσιων υποδομών και εγκαταστάσεων της πόλης

3) η σταδιακή βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού και φυσικού περιβάλλοντος με συνεισφορά
στην αειφορία της και,

4) η κατασκευή ιδιαίτερα σημαντικών κτιρίων ή δράσεις που οδηγούν σε σταδιακή βελτίωση του
πολιτιστικού της επιπέδου και ελκύουν το ενδιαφέρον επισκεπτών.