Αξιοποίηση ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα με μικρά αιολικά συστήματα
Χρόνος Ανάγνωσης: 3'

Ανάμεσα στις ΑΠΕ, πρωταρχικό ρόλο παίζουν η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα έχουν μπει στη ζωή μας και πριν τα μέσα του αιώνα θα αποτελούν  τις κύριες μεθόδους κάλυψης των παγκόσμιων αναγκών σε ενέργεια. Η Ελλάδα, που είναι προικισμένη με έντονη ηλιοφάνεια και ισχυρούς ανέμους, πλεονεκτεί συγκριτικά με άλλες χώρες, και έστω και καθυστερημένα διαφαίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια αύξησης του ρυθμού εγκατάστασης μονάδων αξιοποίησης πρώτιστα ηλιακής και δευτερευόντως αιολικής ενέργειας. Ως προς την τελευταία υπάρχουν πολλοί που αντιτίθενται στην κατασκευή και λειτουργία μεγάλων ανεμογεννητριών, ύψους 100-200 μέτρων, επικαλούμενοι την πρόκληση θορύβου, άλλους περιβαλλοντικούς λόγους αλλά και θέματα αισθητικής του τοπίου.

Παρά τη σημασία των μεγάλων ανεμογεννητριών για την ενεργειακή μετάβαση, οι δυνατότητες αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας δεν εξαντλούνται με αυτές: Σε συνέχιση της παράδοσης αιώνων με ανεμόμυλους και την αξιοποίηση του ανέμου για άντληση υδάτων, η τεχνολογική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε σύγχρονα μικρά αιολικά συστήματα. Τα συστήματα αυτά υποδιαιρούνται σε δυο υποκατηγορίες:

– Μονάδες ισχύος μέχρι 60 kW και ύψους το πολύ 50 μέτρων με πεδίο εφαρμογής τη βιομηχανία, αλλά και τουριστικές και αγροτικές εγκαταστάσεις και άλλους μεγάλους καταναλωτές (πανεπιστήμια, νοσοκομεία κλπ.)

– Πολύ μικρές ανεμογεννήτριες, δυναμικότητας λίγων kW, προς εγκατάσταση πάνω ή κοντά σε  κατοικίες και κτίρια, ακόμα και με ενσωμάτωση σε αυτά, με τρόπο λειτουργίας τη διαδικασία αυτοπαραγωγής και ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), κατά τρόπο δηλαδή ανάλογο με τα οικιακά φωτοβολταϊκά.

Μετά από αδικαιολόγητη καθυστέρηση τουλάχιστον δεκαετίας, υπάρχει πλέον από το 2020 και στη χώρα μας το θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση μικρών αιολικών συστημάτων. Ειδικότερα με τις πολύ μικρές ανεμογεννήτριες θα μπορέσουν πολύ περισσότεροι καταναλωτές να συνεισφέρουν στην αξιοποίηση των ΑΠΕ επωφελούμενοι και του σχετικού οικονομικού οφέλους. Παράλληλα, έστω και αργά θα δοθεί ώθηση στην εγχώρια αγορά σε ότι αφορά παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση μικρών ανεμογεννητριών. Επίσης θα προκύψουν και συνέργειες με αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, καθ’ ότι για νέα κτίρια είναι σκόπιμη η βέλτιστη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και η ένταξή τους στο συνολικό σχεδιασμό. Θα υπάρξει φυσικά και κύκλος εργασιών για μελετητές τόσο σχετικά με το αιολικό δυναμικό, όσο και για την επιλογή των ενδεδειγμένων συστημάτων.

Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της η ύπαρξη του νέου θεσμικού πλαισίου θα σημάνει νέες δυνατότητες αξιοποίησης των ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα. Τόσο σε ένα προγραμματιζόμενο νέο κτιριακό συγκρότημα, όσο και σε μια ιδιωτική κατοικία οφείλει να διερευνηθεί η σκοπιμότητα πρόβλεψης μικρών ανεμογεννητριών είτε ως μοναδικής εκδοχής χρήσης ΑΠΕ, ή σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά πάνελ στη στέγη. Απαραίτητη κρίνεται και η πρόβλεψη συστοιχίας αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και ενός ή περισσοτέρων σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Φυσικά ουσιαστικής σημασίας θα είναι και η εκ των υστέρων τοποθέτηση συστημάτων σε υφιστάμενα κτίρια και ιδιωτικές κατοικίες, στη βάση καταλλήλων μελετών που θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί από εξειδικευμένους στο αντικείμενο επαγγελματίες.

Εκτός του οικιστικού ιστού, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που οφείλουν να συνεισφέρουν στην ενεργειακή μετάβαση αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΑΠΕ. Πολλές πετυχημένες εφαρμογές στο εξωτερικό αποδεικνύουν τη σκοπιμότητα επενδύσεων για την υλοποίηση μικρών αιολικών συστημάτων (κατά περίπτωση σε συνδυασμό με συστοιχίες φωτοβολταϊκών πάνελ στη στέγη). Η πολιτεία οφείλει να βοηθήσει παρέχοντας σχετικά κίνητρα.

Συνοψίζοντας, η παγκόσμια κοινότητα εντείνει, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, την αξιοποίηση ΑΠΕ, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Η Θεσσαλονίκη έχει κλιματικά και ανεμολογικά χαρακτηριστικά που συνηγορούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ και, συμπληρωματικά, μικρών ανεμογεννητριών. Η αξιοποίηση των τελευταίων σε κατοικίες και επιχειρήσεις αποτελεί πρόκληση για τον τεχνικό κόσμο και ισοδυναμεί με σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για την πόλη μας.Γράψτε ένα σχόλιο


Αποδέχομαι τους ΟΡΟΥΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

* Όριο σχολίων: 120 λέξεις / 750 χαρακτήρες


Μεγάλοι
Χορηγοί

Μεγάλοι
Χορηγοί